Beth yw Canolfan Felin Fach?

logo

Mae'r Ganolfan yn darparu gwasanaethau ar ddau lefel, sef:


Adnoddau ac ystafelloedd ar gyfer grwpiau a mudiadau gwirfoddol (a rhai statudol) sydd yn eu galluogi i gael safle ym Mhwllheli er hwylustod eu cleientiaid arbennig yn Nwyfor.


Gwybodaeth a chefnogaeth i unigolion sydd yn mynd drwy brofiad neu yn gwella oddiwrth broblemau iechyd meddwl, neu cam ddefnyddio alcohol a chyffuriau, neu sydd yn teimlo'n ynysig o fewn eu cymuned.


Ein Safonau

Mae Canolfan Felin Fach Centre yn anelu at sicrhau bod pob person a grwp sydd yn defnyddio ei gwasanaeth yn cael eu trin yn deg a chyson, a bod y Ganolfan mor groesawgar a phosib ar gyfer ein holl ddefnyddwyr.

Gwneir pob ymdrech y gynnal awyrgylch cyfeillgar, croesawgar ac ymlaciol sydd yn holl bwysig os yw pobl am deimlo'n ddiogel a chyffyrddus pan yn defnyddio'r gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael yma.

Credwn bod gan pawb yr hawl i:

 • Gael eu trin gyda pharch, cwrteisi ac urddas pob amser
 • Gael gwrandawiad heb gael eu barnu
 • Gael eu cefnogi yn eu dewis
 • Gael eu cynnwys mewn trafodaethau am ddatblygiad y Ganolfan a'i gwasanaeth
 • Wneud cynigion neu gwynion.
 

Credwn mewn hybu iechyd meddwl pendant drwy:  

 • Ddarparu gweithgareddau sydd yn cyfarfod anghenion ein defnyddwyr
 • Annog, cefnogi a galluogi unigolion i fynegi eu barn, gwneud cynigion ac i gymryd rhan mewn cynllunio gweithgareddau
 • Cynnig cyfleoedd hyfforddiant a gweithgareddau datblygiad personol i alluogi'r unigolyn ehangu eu sgiliau a hyrwyddo eu gallu
 • Ddarparu'r wybodaeth perthnasol a fydd yn galluogi'r unigolyn i wneud eu dewis eu hunain
 • Galluogi pobl i wneud eu penderfyniadau a dewis eu hunain am y gweithgareddau a gwasanaethau y maent am eu defnyddio
 • Hybu cyfranogiad y gymuned drwy gynnig cyfleon mewn gwaith gwirfoddol
 • Anelu at leihau stigma gan hysbysu'r cyhoedd drwy ymgyrchoedd rhannu gwybodaeth
 • Rhwydweithio gyda gwasanaethau a grwpiau gwirfoddol a statudol eraill fel y gallwn gynnig safon o wasanaeth gorau posib er budd ynigolion sydd angen cefnogaeth
 

Beth sydd ar gael yma?

drws

Gwybodaeth

Ein hamcan yw darparu gwybodaeth mor gyflawn â phosib ar y gwasanaethau sydd yn ymwneud â materion iechyd meddwl.

Cefnogaeth

Rhywun i wrnado os byddwch angen siarad am eich gofidion. Gallwn eich cyfeirio ymlaen at wasanaeth arbennigol os y dymunwch hynny.

Cyfeillgarwch

Cyfle i bobl gael dod at ei gilydd ac ehangu eu cylch cymdeithasol drwy gwrdd ag eraill sydd yn rhannu profiadau bywyd tebyg. Cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda phobl eraill sydd yn rhannu'r un diddordebau ac ati. Byddwn yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau - cysylltwch â ni am fanylion pellach neu galwch heibio i'n gweld.